شبیه ساز رانندگی

با استفاده از شبیه¬سازهای آموزش رانندگی در سیستم¬های واقعیت مجازی، کاربر در معرض یک محیط رانندگی شبیه‌سازی‌شده قرار می¬گیرد، به‌طوری‌که احساس حضور در محیط واقعی به او دست خواهد داد و این احساس حضور به‌وسیله تعامل کاربر با محیط و غوطه¬ور شدن در آن ایجاد می¬گردد. منظور از تعامل، ارتباط متقابل میان کاربر و محیط است، به‌نحوی‌که هم کاربر روی محیط اثر می¬گذارد و هم محیط می¬تواند روی کاربر اثر بگذارد. غوطه¬ورشدن به آن معنا است که کاربر به چنان حسی در محیط مجازی برسد که احساس حضور در یک محیط واقعی نیز به او دست بدهد.