شبیه ساز خورشیدی

شبیه ساز خورشیدی وسیله ای است که جهت ایجاد تابش تقریبی مشابه تابش خورشید واقعی با توان حرارتی و طول موج نزدیک به تشعشع خورشید تهیه می گردد. هدف از شبیه ساز خورشیدی ایجاد یک مجموعه تست در فضای داخلی و قابل کنترل در شرایط آزمایشگاهی مشخص است تا برای انجام تستهای آزمایشگاهی مواد و وسایل خورشیدی استفاده گردد. از این وسیله جهت تست سلولهای خورشیدی، کلکتورهای خورشیدی و مواد مورد استفاده در صنایع خورشیدی بهره برده می شود.