شبیه ساز تمرین در ارتفاع سینرمی

تمرین در ارتفاع روشی نوین برای ارتقا و بهبود عملکرد بدن است که بخصوص برای ورزشکاران استقامتی و حرفه ای توسعه یافته است. دستگاه سینرمی، یک شبیه ساز ارتفاع قابل حمل و ساده است که می تواند ارتفاع تا ۷۰۰۰ متر را شبیه سازی کند.