شبیه ساز آموزشی آسانسور

شبیه ساز آسانسور مدلی با مقیاس کوچک از یک آسانسور واقعی است که برای آموزش عملی اجزا و عملکرد آسانسور مناسب می باشد.
ویژگی ها:
– برخورداری از اجزا و مکانیزم های یک آسانسور واقعی در ابعاد کوچک مانند موتور، تابلو برق و کنترل،کابین، وزنه،…
– فراهم آوردن شرایط آسان و بدون خطر برای آموزش مهارت های شناختی و عملی مربوط به آسانسور