شبیه سازی هیبرید زمان واقعی سازه

شبیه سازی هیبرید زمان- واقعی (RTHS) نوعی شبیه سازی است که در آن یک قسمت واقعی از یک سازه در کنار شبیه سازی زمان- واقعی بقیه اجزای آن سازه تست می شود. در این طرح یک ساختمان با سازه چند طبقه به بخش های عددی و واقعی تقسیم شده و رفتار ارتعاشی طبقات واقعی در میان شبیه سازی عددی بقیه طبقات بررسی می شود. برای اعمال اثر نیرو و اینرسی ناشی از بقیه طبقات به طبقه واقعی مورد نظر، از یک عملگر الکتروهیدرولیکی استفاده می شود.