شبیه سازی دقیق تر عملکرد لرزه ای شبکه آب

شریان حیاتی به سیستم‌هایی مانند سیستم‌های حمل و نقل، سیستم‌های انتقال انرژی و سیستم‌های ارتباطی گفته می‌شود که برای زندگی انسان‌ها و عملکردهای شهری ضروری می‌باشند