شبیه سازی آتش فورانی در محیط های صنعتی

یکی از عوامل مهم تهدیدکننده ایمنی تجهیزات و نیروی انسانی شاغل در واحدهای فرآیندی، آتش‌سوزی است. آتش‌سوزی خود انواع مختلفی دارد که آتش‌فورانی یکی از مهم‌ترین انواع آن می‌باشد. با تخمین اندازه و هندسه شعله آتش‌فورانی می توان فاصله مناسب برای جایگذاری تجهیزات، ساختمان ها و مخازن سوخت را تعیین کرد. به همین دلیل توانایی پیش‌بینی شکل و ابعاد آتش‌فورانی از اهمیت خاصی برخوردار است.
یکی از روش‌هایی که می‌توان به کمک آن طول، دما و تشعشعات حرارتی ناشی از یک آتش‌فورانی را پیش‌بینی کرد، دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) است. در این پژوهش آتش‌فورانی عمودی پروپان به کمک مدل های اغتشاش و تشعشع متفاوت، شبیه‌سازی شده‌ و نتایج حاصل از آن ها با نتایج تجربی مقایسه گردید.