شبیه سازاماکن تاریخی وگردشگری باکمک واقعیت ترکیبی

شبیه ساز سه بعدی، محصولی است که در قالب فناوری واقعیت ترکیبی، اجازه تعامل کاربر با محیط شبیه سازی شده را خواهد داد. در نمونه پایلوت محصول ما، شبیه ساز سه بعدی برج طغرل شهر ری، با قابلیت شبیه سازی نور خورشید در ۳۶۵ روز سال و ۲۴ ساعت شبانه روز با هدف نمایش قابلیت استخراج ساعت از سایه این برج، قابلیت تاثیر ساختار برج در پژواک صدا، ارائه بازی های ساده اما علمی به منظور آموزش غیرمستقیم مفاهیم فیزیکی و معماری و همچنین ارائه سرگذشت این برج را به کاربران ارائه میدهد. توسعه این سری سامانه ها علاوه بر ترویج علوم، میتواند در مستندنگاری این اماکن و جذب گردشگران داخلی و خارجی موثر باشد.