شبیه‌ساز آرایه خورشیدی

این دستگاه قادر است مشخصات حالت ماندگار و عملکرد دینامیکی یک آرایه خورشیدی را در محدوده وسـیعی از شـرایط محیطی و تغییرات بار تحت محیط آزمایشگاهی بازتولید کند. کاربرد آن در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی انرژی‌های نو و همچنین تولیدکنندگان تجهیزات نیروگاه خورشیدی است.