شبیه‌سازی و ساخت

در این پژوهش با استفاده از شبیه سازی ریاضی معادلات انتقال جرم، میزان رهایش دارو از یک سامانه هیدروژلی اندازه گیری می شود. داده های تجربی از مقالات ارجاع داده شده استخراج شده است.