شبکه موجبری

شبکه موجبری شامل ادواتی نظیر کوپلرهای موجبری، موجبرهای خم و تغییر دهنده های فاز می باشد