شبکه متروی سریع السیر چند ریلی

حرکت مسافران با سرعتهایی حتی بیش از 120کیلومتر در ساعت، بدون
توقف و اتلاف وقت برای سوار و پیاده شدن مسافران دیگر