سیستم otn بومی

انتقال دیتا با حجم بالا در فواصل طولانی