سیستم mux/demux به صورت شرق و غرب

سیستم های ماکس امروزی فقط به صورت نقطه به نقطه می باشند ولی در این مدل امکان انتقال به سیستم های شرق و غرب وجود دارد.