سیستم یکپارچه پرداخت الکترونیک

این سیستم با فراهم کردن بستری یکپارچه، راهکاری جامع برای تجارت الکترونیک و پرداخت اینترنتی فراهم می کند.
به اینصورت که قابلیت اتصال به بانک های مختلف از یکسو و انجام فرآیند پرداخت برای سیستم ها و افزونه های مختلف را از سوی دیگر دارا
می باشد. همچنین گزارشات و امکانات مدیریتی سیستم بصورت متمرکز در دسترس است.