سیستم یکپارچه ساخت و پخش بازی

ایجاد بستری برای فعالیت بازیسازان و بازیکن ها شامل ساخت بازی، پخش بازی، انتخاب و ذخیره بازی، ارتباط با دیگر کاربران، هر کاربر هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان بازیساز، کاهش حجم بازیها و اشتراک تکنولوژی ها و منابع و …