سیستم گرمایش القایی با روغن حرارتی

این وسیله علاوه بر خودرو در تمام اماکن و گلخانه ها و کارگاه ها و منازل مسکونی کاربرد دارد. انرژی اولیه برای تامین گرما از خورشید گرفته می شود.
شرکت های خودروسازی منازل ادارات و کارگاهها و کارخانه ها و گلخانه ها