سیستم کنترل سازمانی اسپلیت

هوشمند سازی: مدیریت اسپلیت های موجود در هر اتاق، مدیریت مصرف، حالت اقتصادی( قفل کردن دمایی اتاق ها از اتاق کنترل)، کاهش حدود 40 درصدی مصرف برق و گذر از پیک تابستان و خاموشی ها
کمک به توانایی افزایش بار شبکه- بطوریکه اسپلیت های جدید بیشتری می¬توان در سازمان راه¬اندازی شوند.