سیستم کنترل دور (درایو) الکتروموتورهای صنعتی

بکارگیری سیستم درایو (کنترل دور) در الکتروموتورها بهترین گزینه برای تامین سرعت چرخشی متغیر مورد نیاز در بسیاری از فرآیندهای موجود در صنایع مهم می باشد. هرچه توان و ولتاژ الکتروموتور مورد نظر بیشتر باشد، ساخت سیستم درایو مربوطه پیچیده تر و سخت تر بوده و به همین دلیل تعداد شرکت های بین المللی معتبر سازنده سیستم درایو الکتروموتورهای با توان بالا و ولتاژ متوسط بسیار اندک است.

شرح خدمات:
 طراحی و ساخت سیستمهای درایو الکتروموتور مورد نیاز صنایع کشور
 نیازسنجی، امکان سنجی و جانمایی برای بکارگیری صحیح سیستم های درایو جدید در صنایع مختلف و تعیین دقیق مشخصات بهینه سیستمهای مذکور برای کاربردهای مورد نظر
 تعمیر و نگهداری سیستم های درایو موجود در صنایع کشور
 مشاوره برای خرید صحیح سیستم های درایو الکتروموتور در صنایع مختلف کشور