سیستم کف بری هوشمند هاروستر

۱-کنترل هوشمند سطح برش و تنظیم اتوماتیک ارتفاع تیغه های هاروستر ۲-نمایش موقعیت تیغه های کف چین در برخورد با ساقه یا زمین