سیستم پیش‌بینی ترافیک و ایمنی محورهای برون شهری

این نرم افزار با استفاده از داده های سامانه های هوشمند سازمان راهداری در کنار اطلاعات حاصل از سازمان هواشناسی، به تعیین وضعیت ترافیک محورهای برون شهری در شرایط فعلی و پیشبینی آن برای آینده در دو بازه کوتاه مدت و بلند مدت با مدل های هوش مصنوعی و سری زمانی پرداخت. در نهایت با تهیه داشبوردهای مدیریتی، اطلاعات ارزشمندی در خصوص وضعیت ترافیک محورهای برون شهری از جهت برنامه ریزی زمان سفر برای به حداقل رساندن زمان سفر برای مسافران و برنامه ریزی جهت کنترل و بهبود شرایط و در نظرگیری اقدامات پیشگیرانه برای سازمان راهداری در اختیارش قرار میدهد.
در خصوص پایش ایمنی جاده های کشور مدلهایی به نرم افزار اضافه شده که وضعیت ایمنی را قبل از وقوع تصادف و تنها مبتنی بر وضعیت ترافیک مانند توزیع سرفاصله های زمانی، توزیع سرعت، شاخص های نزدیک به ایمنی پیش بینی کرده و خطرناک بودن محور را نشان و رتبه بندی بین مقاطع مختلف از لحاظ خطر انجام می دهند. این مدلها به مکانیابی اکیپهای پلیس در جاده ها کمک کرده و می توان از زیرساخت های موجود در جاده ها هشدارهای لازم برای وقع خطر تصادف به رانندگان اعلام کرد.