سیستم پایدارساز جایگاه تیغه در دوراهه های ریلی

به منظور ایجاد چسبندگی تیغه و ریل پهلویی