سیستم پاک کننده چسب در شیشه ماشین های ایران خودرو

براساس مشکلی که در شرکت ایران خودرو برای پاک نمودن چسبی که کاغذ های هر خودرو بر روی شیشه آن زده می شود به بنده رجوع نمودند و پس از آنالیز چسب که کاملا با شیشه در زمان بسیار در معرض آفتاب مستقیم به نحوی واکنش داده و چسبندگی بسیاری پیدا کرده بود که پس از تحلیل و آزمایش