سیستم هوشمند پایش مقاومت شبکه زمین

اندازه گیری و پایش پیوسته مقاومت شبکه زمین با دقت بالا و در بازه های زمانی قابل تنظیم به همراه ثبت اطلاعات اندازه گیری شده می تواند اطمینان کامل از وضعیت شبکه زمین را به همراه داشته باشد. همچنین کاهش خودکار مقاومت شبکه زمین با تزریق الکترولیت مایع و یا آب به چاه (چاههای زمین) میسر می باشد.
در طراحی و ساخت سیستم اندازه گیری، پایش و کنترل پیشنهادی، سعی شده است تا سیستم مذکور از قابلیتها و دقت بالایی برخوردار بوده و کاربرد صنعتی داشته باشد. از اینرو در این سیستم امکانات پردازش، ذخیره سازی، نمایش اطلاعات و ورود تنظیمات در محل نصب ویا از راه دور و همچنین ارسال اطلاعات به صورت بی سیم یا باسیم به واحد کنترل، دیده شده است. همچنین ساختار بدنه و ویژگیهای فیزیکی دستگاه مربوطه به نحوی می باشد تا قابلیت نصب و استفاده در کلیه مکانهای لازم را داشته باشد.