سیستم هوشمند درب باز کن

سیستم درب باز کن RFID یک سیستم امنیتی کاربردی است که برای باز کردن قفل درب های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. عملکرد دستگاه به اینصورت است که با قرار دادن کارت RFID دستگاه کارت را می خواند و در صورتیکه کارت قبلا برای دستگاه تعریف شده باشد خروجی دستگاه فعال می شود