سیستم های مکانیکی جاذب انرژی در خودرو

در این پژوهش از سازه¬های جاذب انرژی جدار نازک به¬دلیل قابلیت جذب انرژی بالا نسبت به وزنشان استفاده شده است. چند سازه جدید معرفی شده و با استفاده از روش شبیه¬سازی سازه¬ای که دارای بهترین عملکرد بود، معرفی گردید. سپس برای این سازه رابطه تحلیلی جدیدی معرفی شد که مقدار نیروی میانگین لهیدگی را با دقت خوبی در مقایسه با نتایج عددی و تجربی ارائه داد. سپس با استفاده از روش بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک سازه¬ای که بهترین عملکرد را در جذب انرژی داشت بهینه گردید و مورد ارزیابی قرار گرفت.