سیستم های ارت مبتنی برمکانیک خاک

این طرح با کار بر روی پایان نامه کارشناسی ارشد و تکمیل و تجاری
سازی آن شکل گرفته است. از مزایای اقتصادی آن می توان به، کاهش زیاد در هزینه ها ، افزایش طول عمر
سیستم های ارت، قدرت مانور در بازار و افزایش درآمد اشاره کرد. همچنین از نظر فنی با اجرای این طرح
می توان با ساخت نمونه های جدید الکترود، مواد کاهنده بهتر و روش های جدید و بدست آوردن جدول نتایج
دست یابیم.