سیستم نشان دهنده معیوبی رله های خودرو

ساخت سیستم نشان دهنده معیوبی رله های خودرو با استفاده از کنترل یونیت در صنعت خودرو سازی کاربرد دارد دراین سیستم از یک کنترل یونیت و یک برد الکترونیکی ( نشان دهنده برای راننده)و با کمک رله های موجود درخودرواستفاده نموده ایم که درصورت خرابی یامعیوبی رله را به شکل شماتیک رله و قطعه مربوط به رله را بطو ردقیق و درکوتاه ترین زمان به راننده نشان دهد ( مثلا درصورت خرابی یا معیوبی رله فن آن را در پشت آمپر و یا داخل اتاق خودرو در معرض دید راننده باشد نشان دهد ) که در زمینه فنی مکانیک خودرو ( قسمت عیب یابی الکتریکی یا برق خودرو ) می باشد و همچنین از این سیستم در صنعت خودرو سازی نیز میتوان استفاده نمود.