سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری تجهیزات

در این طرح بوسیله یک بستر نرم افزاری و سیستم مکانیزه پایش وضعیت تجهیزات دوار همچون ارتعاش، دما، صدا، مصرف انرژی و … صورت میگیرد و بر اساس ساختار پیشنهادی راهکارهای بهبود عملکرد و بهینه سازی مصرف انرژی ارائه میگردد.