سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی آرین

سامانه جامعی که به صورت یکپارچه فرآیندهای سازمانی را الکترونیکی می کند و جایگزین سیستم های گسسته قبلی است.