سیستم مدیریت باتری

کنترل، مانیتور و محافظت از پک باتری در انواع سیستم های الکتریکی