سیستم ضد سرقت و فناوری اپتیکی

دستگاه ضد سرقت فوق از دو فناوری تشکیل شده است
فناوری ماژول های قفل الکترواپتیک:دستگاه فوق یک رمز نگار بر مبنای بازتاب نور است ، به گونه ای که هر دستگاه کلید های مخصوص خود را دارد، کد های امنیتی بر پشت کلید ها حک میشود و این کد ها بر مبنای تغییر در شدت نور بازتابی اطلاعات را انتقال میدهند.
سیستم کابل ضد سرقت و دستگاه وابسته:
در صورتی که سیستم امنیتی فعال شود اجازه روشن شدن خودرو را صادر نمیکند .
هر دو این فناوری ها نوین بوده و توسط این جانب طراحی و تولید شده است