سیستم سوخت رسانی انژکتوری

در این فناوری طراحی و ساخت استند آموزشی عملکرد سیستم سوخت رسانی انژکتوری انجام شده است. همچنین تست سیستم با عملکرد مناسب همراه بوده است.