سیستم خودکار تحویل فرم

با توجه به صرفه جویی در زمان و استفاده از نیروی انسانی در امور تخصصی و بهینه نمودن عملکرد آنها و رضایت مندی مراجعه کنندگان در جهت استفاده از خدمات می تواند نقش بسزایی در موفیقیت یک سازمان داشته باشد. همچنین استفاده از روش های جدیدی در سیستم بانکی و اداری می تواند ثمرات بسیار مفیدی داشته باشد، از این رو به کار بردن سیستمی در جهت تحویل فرم های مربوطه به مشتریان با استفاده از روش های مدرن و الکترونیکی در جهت بهینه سازی زمان و عملکرد و همچنین در جهت توجه و اهمیت دادن به مشتریان باعث ایجاد رویه مناسب می گردد. سیستم پیشنهادی جهت ارایه فرم های اداری بدون نیاز به نیروی انسانی و بصورت الکترونیکی طراحی شده است که قادر است معایب ذکر شده جهت تحویل فرم به مشتریان در ادارات و بخصوص در سیستم بانکداری را برطرف نموده و دارای مزایایی از قبیل: نظم، آمار فرم های مصرفی، سرعت بیشتر و عدم نیاز به نیروی انسانی جهت تحویل فرم است. هدف از این اختراع ارائه یک سیستم الکترونیکی جهت کاربرد در ادارات و به ویژه سیستم بانکداری است.