سیستم ثبت سفارش خارجی

این سامانه تمامی مراحل ثبت سفارش‌های خارجی را رصد و مستند سازی می‌کند که می‌توان از گزارشهای آن نیز بهره برد.