سیستم ترمودینامیکی جهت اندازه گیری حلالیت گاز

بررسی رفتار ترمودینامیکی محلول های جاذب جهت جداسازی گازهای اسیدی از گاز طبیعی نیاز به داده های دقیق تعادلی بخار-مایع دارد. همچنین، بعلت غیر ایده آل بودن و وجود واکنش های شیمیایی و گونه های مختلف در فاز مایع، مدل سازی این سامانه ها، برای توصیف رفتار آنها ضروری است. جهت دستیابی به چنین داده هایی، مطالعه عملکرد و خواص ترموفیزیکی و انتقالی این جاذب ها، بررسی اثر حضور آب بر میزان جذب و در نهایت بهبود میزان حلالیت گازهای اسیدی در حلال انتخابی، ساخت یک سیستم آزمایشگاهی که بتوان ماکزیمم مقدار جذب این جاذب ها را در حالت تعادل مورد مطالعه قرار داد، حائز اهمیت است. از سوی دیگر، نظر به کمبود داده های مربوط به حلالیت گازها در حلال های مختلف، تاثیر محدوده کاری فشار، دما و نیز نوع حلال بر میزان جذب آنها در حلال، لزوم ساخت یک set-up تجربی را بخوبی آشکار می سازد.سیستم آزمایشگاهی حاضر، قادر است به کمک داده های تعادل فازی بخار-مایع و به روش استاتیک (کاهش فشار)، حلالیت تعادلی مخلوط گازهای اسیدی را در غلظت و دماهای مختلف محلول های جاذب در محدوهء فشاری bar ۱۰-۱ و با دقت بالایی اندازه گیری نماید.