سیستم ایگنیشن توربین های گاز

نصب بر روی انواع توربین های گازی و باعث تولید انرژی الکتریکی و یا به حرکت در آوردن پمپ و کمپرسور است