سیستم اندازه گیری مشخصات سینماتیکی و ضربان قلب

سیستم پرتابل اندازه گیری مشخصات سینماتیکی حرکت فرد و ضربان قلب یا سیستم اندازه گیری ، ثبت و ارسال بلادرنگ مشخصه های سینماتیکی حرکت فرد ( شتاب ، سرعت، تعداد گام و مسافت طی شده ) و همچنین اندازه گیری پارامترهای حرکتی پای فرد و ضربان قلب مبتنی برسنسورهای شتاب سنج و زاویه سنج و قطب نمای الکترونیکی با به کار گیری الگوریتمهای هوشمند به کار میرود.