سیستم انتها بسته غشاهای سرامیکی

شکل زیر شمایی از سیستم آزمایشگاهی انتها بسته مربوط به غشاﺀ سرامیکی را نمایش می¬دهد. مطابق باشکل محلول خوراک توسط نیروی محرکه¬ای که از طرف گاز نیتروژن اعمال می¬شود از درون محفظه¬ی غشایی بر روی غشاﺀ سرامیکی پایه قرار گرفته شده در انتهای سل هدایت می¬گردد. به منظور اندازه¬گیری دقیق فشار در محفظه¬ی غشایی از فشارسنج استفاده شده است. جریان خوراک در محفظه غشایی با اعمال فشار مورد نیاز از روی سطح غشا عبور کرده و به مخزن جمع¬آوری خروجی جهت اندازه¬گیری فلاکس خروجی هدایت می¬شود.