سیستم انتقال مواد دیسکی

سیستم های انتقال دیسکی از تجهیزات نوین انتقال مواد پودری و دانه بندی شده محسوب می شوند و با انتقال مواد در مسیر بسته قابلیت های ویژه ای از جمله حذف گرد و غبار و جانمایی انعطاف پذیر و مصرف بسیار پایین در اختیار صنایع قرار میدهند.