سیستم امنیتی اماکن

امروزه سیستم های امنیتی در قالب IOT با عملکرد اطلاع از حضور یا عدم حضور افراد در خانه یا محل کار بخصوص در زمان های که فرد در خارج از محیط باشد اهمت بسیاری دارد. این سیستم حضور فرد غیر مجاز را با صدای آژیر و ارسال پیامک فرد اطلاع می دهد