سیستم احضار پرستار

سیستم هشدار سریع بیمار به ایستگاه پرستاری با امکان مکالمه دو طرفه