سیستم آنلاین نظارت و هشدار زودهنگام کشاورزی

سیستم نظارت و هشدار زودهنگام کشاورزی، سیستمی هوشمند می باشد که با دریافت، انتقال و رصد پارامترهای محیطی تاثیرگذار مانند رطوبت خاک و هوا، دما، سرعت و جهت باد، تشعشع خورشید و تله های نوری آفات و با دریافت سرویس از وب سایت های هواشناسی، امکان تحلیل هوشمند وضعیت اقلیمی با در نظر گرفتن محصولات باغی و زراعی را فراهم می آورد.این سیستم پردازشی با استفاده از مکانیزم های داده کاوی به صورت منظم داده های دریافتی را بر اساس اصول مدل های کشاورزی پایدار مورد تایید سازمان FAO تحلیل می کند و امکان تشخیص و پیش بینی وقوع پدیده های خطرناک در حوزه کشاورزی مانند تنش های آبی و دمایی، انواع بیماری های وابسته به پارامترهای محیطی مانند انواع بادزدگی ها، شیوع آفات و… را فراهم می کند. همچنین این سیستم قابلیت های نظارتی و کنترلی هوشمند به منظور پیشنهاد زمان مناسب برای عملیات های کاشت و داشت محصولات کشاورزی، زمان مناسب آبیاری، میزان آب مورد نیاز گیاه و… در زمان های مختلف را دارد.