سیستم آنالیزحرکت بدون نیاز به دوربین

با نصب ماژول های این ابزار که به نوعی سیستم آنالیز حرکت انسان مبتنی بر سنسور IMU می باشد امکان اندازه گیری پارامترهای کینماتیکی مفاصل مقدور می گردد.