سیستم آبیاری نوژا

سیستم آبیاری نوژا، کنترل کننده¬ایست که با استفاده از بستر اینترنت و پیامک قادر به دریافت و ارسال فرامین از هر نقطه¬ای خواهد بود .