سیستم‌های ثانویه و ارائه طیف طرح طبقه

سیستم¬های ثانویه سیستم¬ها و اجزای مکانیکی، برقی و مخابراتی، معماری و محتویات ساختمانها هستند که به نوعی به سازه اصلی متصل¬اند. این سیستم¬ها جزئی از سیستم سازه باربر اصلی در نظر گرفته نمی¬شوند، ولی می-توانند تحت نیروهای لرزه¬ای بزرگی قرار گیرند.