سوییچ موجبری توان بالا

با این وسیله هدایت امواج پرتوان به مسیر دلخواه در موجبرها امکان پذیر می باشد