سوپر ایرواشر دو فازی

ایرواشر اکسترا با بهره گیری از فناوری جدید سرمایش دو فازی قابلیت ارائه %۵۰ سرمایش بیشتر نسبت به کولرهای معمولی را بدون مصرف توان اضافه دارا می باشد. اساس این فرآیند در دو فاز آدیاباتیک و غیر آدیاباتیک رخ می‌دهد. بدین صورت که دمای هوای ورودی را تا زیر دمای حباب تر محیط کاهش می دهد. قابلیتی که در هیچ یک از سیستم های متداول امکان پذیر نمی باشد.