سوئیچ سریال

ترکیب اطلاعات دریافتی از چند درگاه سریال ورودی (UART ) و ارسال آنها از یک درگاه