سنتز کربوکاتالیست CMK-3‎

دراین پژوهش درابتدا ساختار مزوپورس کربنی CMK-3‎ با روش قالب‌گیری نانویی سنتز شد و پس از آن به کمک فرآیند اکسیداسیون سطحی خشک و مرطوب که منجر به افزایش نقایص در ساختار CMK-3‎ می‌گردد، کارایی و خواص کربوکاتالیستی آن ارتقا داده شد. در ادامه با انجام آنالیزهای فیزیکو شیمیایی دو ساختار تغییر یافته‌ی CMK-3-D‎ و CMK-3-W‎ که بر اثر اکسیداسیون سطحی به دست آمده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند.سپس ساختار CMK-3‎ و ساختارهای تغییر یافته‌ی آن به عنوان کربوکاتالیست‌های نانوراکتور در اکسیداسیون سولفیدهای آلی به سولفوکسیدها، مورد آزمایش و مطالعه قرار گرفت.